مطالب مرتبط:

غنی: تا زمانیکه مشکل مواد مخدر حل نشود جنگ دوام خواهد داشت

رئیس جمهور غنی می خواهد تا با پدیدۀ مواد مخدر، مبارزۀ جدی جهانی شود بر اساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز در پایان جلسۀ هفتۀ بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در ارگ گفت

مطالب اخیر