مطالب مرتبط:

چرا من به مبارزه حکومت وحدت ملی در برابر فساد باورمندم؟ / دامینیک جیرمی، سفیر بریتانیا در افغانستان

من به شما وعده می‌دهم در حالی‌که دولت شما روند جوابگو دانستن افراد در مصرف درست پول‌های افغانستان را آغاز کرده است، جامعه جهانی این روند را از نزدیک تعقیب خواهد کرد و ما هر کاری را که در توان‌مان است در جهت حمایت از کسانی انجام می‌دهیم که مسوولیت شجاعانه مبارزه با فساد را به‌دوش گرفته‌اند. آرزو می‌کنم تمام افغان‌ها، بدون درنظرداشت پیشینه‌های سیاسی عین کار را انجام دهند به‌خاطری که این یک موضوع سیاسی نیست، بلکه یک مسئله مربوط به آینده افغانستان است.

مطالب اخیر