مطالب مرتبط:

دولت وحدت ملی مسئول مبارزه با فساد اداری شود

مسئول سازمان شفافیت جهانی با بیان اینکه دولت وحدت ملی باید مسئول مبارزه با فساد اداری شود، تأکید کردند: اداره عالی مبارزه با فساد اداری باید منحل شود.

مطالب اخیر