مطالب مرتبط:

کنفرانس وضعیت افغانستان و ایجاد سیستم امنیتی در آسیای میانه در مسکو برگزار شد

کنفرانس علمی تحقیقاتی "وضعیت افغانستان و ایجاد سیستم امنیتی در آسیای میانه" در مسکو برگزار شد.

مطالب اخیر