مطالب مرتبط:

شناسایی انواع پشه با موبایل های ساده

نتایج یک تحقیق نشان می دهد موبایل های ساده و غیرهوشمند می توانند براساس تفاوت صدای بال پشه ها آنها را از یکدیگر تشخیص دهند که این امر برای مقابله با پشه های ناقل بیماری مفید است.

مطالب اخیر