مطالب مرتبط:

محصلان افغانیکه از چک به جرمنی فرار کرده بودند برگردانده شدند

بر اساس گزارش آژانس خبری سی. تی. ک جمهوریت چک اخیراً دو افغانی‎که برای تحصیل پیلوتی به اکادمی نظامی جمهوریت چک فرستاده شده بودند و بدون اجازه نامه و داشتن اسناد قانونی به جرمنی رفته بودند، بعد ا...

مطالب اخیر