مطالب مرتبط:

روسیه، روی خود را سیاه نکند

روسها بازی خطرناکی را در افغانستان آغاز کرده اند و پای خود را برجای پای سیاستمداران شوروی سابق نهاده اند. بی گمان بخشی از رنج و زجری که اکنون مردم افغانستان می کشند از نتایج تجاوز ارتش سرخ به افغانستان است. مردم افغانستان هرگز اشتباه و جنایات شوروی را فراموش نمی کنند و روسیه را بعنوان وارث شوروی می پندارند.

مطالب اخیر