مطالب مرتبط:

هشدارهای امریکایی یا خودزنی های فنی؟!

پس از این منظر، دولت امریکا و دول متحد اروپایی آن، خود طرح حملات تروریستی در امریکا و اروپا را می ریزند و با استفاده از عوامل و مزدورهای تروریست شان در داخل آن کشورها، آن طرح های غیرانسانی را به مرحله اجرا می گذارند و قبل از اجرای آنها به مردمان خویش هشدار هم می دهند و این گونه است که ملت های خویش را برای یک عمر در بی خبری و یا دروغ باوری قرار می دهند!.

مطالب اخیر