مطالب مرتبط:

برگزاری اولین کنفرانس حفظ الصحه توسط وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات کشور امروز (سه شنبه ۲ قوس) اولین کنفرانس حفظ الصحه محیطی را بعد از ۱۴ سال در افغانستان برگزار کرد که در آن آمار دستراسی به حفظ الصحه ارایه شد.

مطالب اخیر