مطالب مرتبط:

آغاز امتحانات سالانه مکاتب در پایتخت و استرس متعلمین از امتحانات کانکور

در جريان چند سال گذشته ۳۰ هزار معلم و كارمند رياست معارف شهر كابل شامل سيستم رُتب معاشات شده و حقوق آنان به طور قابل ملاحظه ای افزايش يافته است چنانچه بعضي از معلمين تا ۳۰ هزار افغاني نيز معاش دريافت مي كنند.

مطالب اخیر