مطالب مرتبط:

20 سال دشمنی با مسعود، منافع پاکستان را برباد داد

«زید حامد» چهره معروف پاکستان، می‌گوید: از سال 1975 سرآغاز دشمنی پاکستان با مسعود و دوستی با حکمتیار سرانجام هیچ دوستی در افغانستان برایمان باقی نگذاشت و سرمایه‌گذاری‌های 20 ساله پاکستان را در افغانستان برباد داد.

مطالب اخیر