مطالب مرتبط:

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد استقلالیت ندارد

آقای افضلی تاکید کرد که نهاد های مبارزه با فساد باید مستقل باشند و در کار آنان مداخلات سیاسی صورت نگیرد اما دیده می شود که در مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد مداخلات سیاسی صورت می گیرد.

مطالب اخیر