مطالب مرتبط:

تاکنون ۲۴۰ میلیون دالر در قراردادها صرفه جویی شده است

ریاست جمهوری اعلام کرده است که از زمان آغاز کار کمیسیون تدارکات ملی تاکنون بیش از ۲۴۰ میلیون دالر در قراردادها صرفه جویی شده است.

مطالب اخیر