مطالب مرتبط:

زمینه اشتغال برای 14 هزار افغانستانی فراهم می‌شود

وزیر بازسازی و توسعه روستاهای افغانستان از فراهم شدن زمینه اشتغال برای هزار افغانستانی خبر داد

مطالب اخیر