مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه فوق العاده یی، یافته های گزارش هیأت ناظر بر قراردادهای وزارت داخله را بررسی کرد

جلسه فوق العاده کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید

مطالب اخیر