مطالب مرتبط:

فعالیت داعش در ننگرهار، دسترسی زنان به مراکز صحی و مکاتب را دشوار کرده است

فعالیت داعش در ننگرهار، دسترسی زنان به مراکز صحی و مکاتب را دشوار کرده است

مطالب اخیر