مطالب مرتبط:

بیشتر مواد پیمان امنیتی با امریکا عملی نشده است

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان می گویند که غیر از تعهدات مالی به نیروهای امنیتی، دیگر هیچ موردی از پیمان امنیتی کابل واشنگتن عملی نشده است.

مطالب اخیر