مطالب مرتبط:

کاهش ۵۹ درصدی میزان سرمایه‌گذاری و پیامدهای آن

کاهش ۵۹ درصدی میزان سرمایه‌گذاری‌های امسال بر رشد اقتصادی در کشور اثرهای ناگواری خواهند داشت.

مطالب اخیر