مطالب مرتبط:

اولین شرکت ترانسفارمرسازی وتولیدی درافغانستان گشایش یافت

برای نخستن بار یک شرکت ترانسفارمر سازی و تولیدی با معیارهای بین المللی درافغانستان آغاز به فعالیت کرد.

مطالب اخیر