مطالب مرتبط:

داعش، مامور اختلاف افکنی میان شیعه و سنی!

اما زهی خیال باطل که این حامیان منطقه ای و خارجی داعش در مخیله علیل و بیمار ذهن و فکر شان خطور می دهند؛ چرا که مردم افغانستان اعم از شیعه و سنی، دشمنان دین و اخوت و برادری و نیز دشمن رفاه و آرامش خود و کشور خود را خوب شناخته اند و اگر از شیعه و سنی افغانستان این توقع را دارند که مساجد و تکایا و زیارتگاه های یکدیگر را مورد حملات وحشیانه و غیر انسانی قرار دهند و هموطنان خویش را که عمری در کنار همدیگر برادروار زندگی کرده اند، بخاک و خون بکشند، باید گفت که این یک آروزی محال است و خیال است و جنون و مردم فهیم و متدین افغانستان ابداً مقهور و مسحور خواسته های اهریمنی آنان قرار نخواهند گرفت و هرگز راضی نمی شوند تا افغانستان را به عراق و سوریه دیگری تبدیل کنند.

مطالب اخیر