مطالب مرتبط:

با حکومت در تقابل نیستیم و پا درمیانی هم ضرورت نیست

مجلس نمایندگان در ادامه نگرانی ها از تقابل میان این نهاد قانونگذاری و حکومت بر سر روند استیضاح وزرای کابینه، می گوید که هیچ گونه تقابل با هیچ نهادی ندارد و در این راستا به پادرمیانی نهاد دیگری نیز نیازی نیست.

مطالب اخیر