مطالب مرتبط:

افغانستان؛ آوردگاه دیگری برای ایران و عربستان؟

اخیرا وقتی سفارت عربستان سعودی در کابل در مورد موشک‌پرانی حوثی‌های یمن به جانب شهر مکه خبرنامه‌ای به زبان فارسی به رسانه‌های افغانستان فرستاد، خیلی از روزنامه‌نگاران به درستی آن شک کردند.

مطالب اخیر