مطالب مرتبط:

شماری از بیجا شدگان داخلی در هرات نسبت به غصب زمینهایشان اعتراض نمودند

شماری از بیجا شدگان داخلی در هرات نسبت به غصب زمینهایشان اعتراض نمودند

مطالب اخیر