مطالب مرتبط:

تاکید مسوولان دانشگاه هرات بر مبارزه و جلوگیری از فعالیتهای سیاسی در محیط دانشگاه

تاکید مسوولان دانشگاه هرات بر مبارزه و جلوگیری از فعالیتهای سیاسی در محیط دانشگاه

مطالب اخیر