مطالب مرتبط:

هلمند: مواد کمک شده به بیجا شدگان از یک منزل مسکونی بدست آمد

در پی توجه خاص والی هلمند و براساس تعقیب معلومات قبلی، مواد کمک شده برای 80 خانواده بیجا شده از یک منزل مسکونی در منطقه قلعه کهنه مربوط شهر لشگرگاه کشف و ضبط گردید.

مطالب اخیر