مطالب مرتبط:

افغانستان؛ بازهم بیسوادی، فقر و محرومیت

سر مقاله: مردم افغانستان به دليل فقر اقتصادي، توسعه نيافتگي فرهنگي، حاکميت تبعيض و بي عدالتي و نبود فرصت ها و امکانات آموزشي اغلب از نعمت سواد محروم مانده اند. در نظام جديد سياسي، سواد و آموزش هاي ابتدايي يکي از حقوق انکار ناپذير...

مطالب اخیر