مطالب مرتبط:

اول اصلاحات، بعد مبارزه با فساد

مقاله: مطالعات انجام شده از سوي محققان که در سه دهه اخير بيش از صدو شصت کشور در حال توسعه جهان را مورد بررسي قرار داده است، به رابطه تنگاتنگ و مستقيم ميان حکومتداري خوب و توسعه اقتصادي پي برده است. بانک جهاني نيز...

مطالب اخیر