مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی و بازگشت به گذشته‌ سیاه

باری که آقای غنی در سفر خارجی به سر می‌برد و قاعدتا باید معاون اول ریاست جمهوری اختیارات را به دست بگیرد و کشور را مدیریت کند، اما از آنجائیکه آقای غنی به شدت بدبین است و تلاش دارد تمام موارد تحت نظر خود وی اداره شود، به معاونین اش می گوید که خودش کشور را بصورت آنلاین مدیریت خواهد کرد.

مطالب اخیر