مطالب مرتبط:

مقامات که دارایی های شان را ثبت نکرده اند افشا می شوند

از جمله پرونده هایی که به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده، ۸ پرونده آن در حال بررسی جدی قرار دارد و به زودی نام آنهایی که در فسادهای بزرگ دست داشته اند، افشا می شود.

مطالب اخیر