مطالب مرتبط:

قانون کار در تاقچه

با آن که بخش عمدهای از نیروی کار کشور در سکتور خصوصی مشغول کار هستند و سالیان متمادی است که انرژی خود را در این بخش به مصرف می‎رسانند اما این کارگران، عدم برخورداری از حقوق تقاعد و مصوونیت کاری در این سکتور را از چالشهای عمدۀ شان عنوان می‎کنند. به گفتۀ آنان، با وجودی که پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن نظام جدید در کشور سال‎های زیادی را در ادارات مختلف خصوصی کار کرده‎اند و همانند سایر

مطالب اخیر