مطالب مرتبط:

قطع‌نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیرامون اوضاع افغانستان به اتفاق آرا به تصویب رسید

قطع‌نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیرامون اوضاع افغانستان به اتفاق آرا به تصویب رسید

مطالب اخیر