مطالب مرتبط:

اعتیاد زنان؛ عوامل و پیامدهای آن

مقاله در روزهاي گذشته وزير مبارزه با مواد مخدر گفته است که از مجموع سه و نيم ميليون معتاد افغانستان، هزار تن آنها را زنان تشکيل مي دهد وزير مبارزه با مواد مخدر همچنان گفته است که هزار کودک نيز معتاد به مواد مخدر

مطالب اخیر