مطالب مرتبط:

سردرگمی ستره محکمه در مورد موضوع استیضاح وزرا!

ستره محکمه افغانستان می گوید، هنوز بررسی ها مبنی بر رسیده گی چگونگی مسئله استیضاح وزیران تکمیل نشده است.

مطالب اخیر