مطالب مرتبط:

ادامه کمک‎های جامعه جهانی و سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان

مقاله در کنفرانس وارسا کشورهاي عضو ناتو متعهد به پرداخت پنچ ميليارد دالر در سال به نيروهاي امنيتي افغانستان تا سال ميلادي شد کمک مالي جامعه جهاني به نيروهاي امنيتي کشور جنگ افغانستان را وارد فاز جديد نمود اکنون

مطالب اخیر