مطالب مرتبط:

کودکان کار؛ زندگی دشوار و آینده ی نامعلوم

مقاله ديده بان حقوق بشر تازه ترين گزارش خود در باره کودکان کار افغانستان را روز پنجشنبه منتشرکرد در اين گزارش حکومت افغانستان در حفاظت از کودکان ناکام خوانده شده است و گفته است که ده ها هزار کودک که بين – سال

مطالب اخیر