مطالب مرتبط:

استرالیا و سختگیریهای دوامدار علیه مهاجرتهای غیرقانونی

مقاله انتخابات استراليا به پايان رسيد هرچند هنوز نتايج رسمي ان اعلام نشده اما پيروزي حزب ليبرالها به رهبري مالکوم ترنبول ديگر قطعي شده است تا اکنون حدود هشتاد در صد اراي شمارش شده و نتايج نشان ميدهد که مالکوم

مطالب اخیر