مطالب مرتبط:

رهایی زندانیان طالبان، از اشتباهات بزرگ کرزی بود

متاسفانه زنان نظر به شرایطی که وجود داشته است، نتوانسته اند در نظام سهیم باشند و تحصیلات خود را پیش ببرند، تعدادی اندکی به سن وسال من موجود است. فکر میکنم که من گنجینه ای از تجربه هستم که می توانم شریک کنم..

مطالب اخیر