مطالب مرتبط:

مشکلات سیاسی و حقوقی مانع توزیع شناسن‌نامه‌های برقی‌

رییس ادارۀ تذکره‌های برقی می‌گوید که مشکلات سیاسی و حقوقی سبب شده‌اند که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به تاخیر بیفتد

مطالب اخیر