مطالب مرتبط:

طرح بازنگری شدهء قانون استندرد سازی به رئیس جمهور غنی ارائه گردید

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه اختصاصی به منظور بحث روی طرح قانون استندرد سازی قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد

مطالب اخیر