مطالب مرتبط:

سروردانش: به منظور تأمین عدالت در توزیع قدرت سیاسی، ریفورم مجدد به اجرا گذاشته خواهد شد

سرور دانش گفت امروز پراکندگی، اختلاف نظر و رقابت های منفی و ویرانگرِ درون قومی به سمتی پیش می رود که اگر چارۀ سنجی نشود، حتما مردم ما را به سراشیب یک بحران و یک ناکامی دیگر سوق خواهد داد. از این رو یک حرکت دیگری مانند آنچه در سال ۱۳۶۸ اتفاق افتاد ضرورت است.

مطالب اخیر