مطالب مرتبط:

له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوالې دوامداره مرستې ته اړتیا لري

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی محمود صیقل وايي، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو دوامداره مرستې ته اړتیا لري.

مطالب اخیر