مطالب مرتبط:

گرد آوری عشر به‌گونۀ اجباری توسط طالبان در ولایت لوگر

شماری از کشاورزان، بازرگانان، دکانداران و باشنده‌گان ولسوالی‌های برکی‌برک، خوشی، محمدآغه و پل علم مرکز ولایت لوگر می‌گویند که طالبان، در یک سال صدها هزار افغانی به‌گونۀ اجباری عشر گردآوری می‌کند.

مطالب اخیر