مطالب مرتبط:

ضرورت توجه به ملت سازی

مقاله: بحران هاي سياسي اخير نگراني ها از بروز تنش هاي اجتماعي را افزايش داده است. با توجه به قومي بودن سياست در افغانستان و وابسته بودن شخصيت هاي سياسي به اقوام مختلف، اينگونه تنش ها مي تواند به آساني باعث بوجود آمدن...

مطالب اخیر