مطالب مرتبط:

نگرانی ها از وضعیت فاجعه بار روند آموزش دختران در …

مقام های ریاست معارف ولایت پکتیکا با اشاره به وضعیت فاجعه بار روند آموزش دختران در این ولایت میگویند که در جریان پانزده سال گذشته فقط تعداد بیست تن از دختران تا سطح لیسه درس خوانده اند و سند صنف دوازده را به دست آورده اند و این وضعیت خطر جدی برای روند تکامل علمی دختران است.

مطالب اخیر