مطالب مرتبط:

پرس وپال: بررسی وضعیت سینما در افغانستان

ریاست افغان فلم از نپرداختن بودجۀ تهیه فلم‌‌ها‌ و مجموعه‌های تلویزیونی این ریاست، از سوی وزارت مالیه، سخت انتقاد می‌کند. محمدابراهیم عارفی کیهان، رییس افغان فلم، می‌گوید که این پول به ۲۲۰ هزار دالر می‌رسد و هزینه تولیدات سینمایی آنان را، تأمین می‌کند.

مطالب اخیر