مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان متعهد به برگزاری انتخابات می باشد

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در دیدار با هیات رهبری شورای حراست و ثبات یکبار دیگر تاکید کرده که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها می باشد.

مطالب اخیر