مطالب مرتبط:

کشف یک اوقیانوس آب در سیارۀ پلوتون

دانش‌مندان از کشف یک اقیانوس در سیارۀ پلوتون خبر می‌دهند که آب آن به اندازۀ تمام آب کرۀ زمین است.

مطالب اخیر