مطالب مرتبط:

علمیات پاکسازی و تلاشی خانه به خانه در شهر کندز آغاز شد

علمیات پاکسازی و تلاشی خانه به خانه در شهر کندز آغاز شد

مطالب اخیر