مطالب مرتبط:

پیشنهاد مجلس سنا برای میانجیگیری میان حکومت و پارلمان

رئیس مجلس سنا از حکومت و پارلمان خواست که با درنظرداشت مفاد قانون اساسی، وضعیت موجود نظامی و مصلحت به خیر مردم، اختلافات شان را کنار بگذارند.

مطالب اخیر