مطالب مرتبط:

خبرنگاری نیازمند تدابیر ایمنی

عدم مصوونیت خبرنگاران در کشور این نگرانی را در میان نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران ایجاد کرده است که حقوق خبرنگاران در حال پامال شدن است و نهادهای دولتی هم به زندگی خبرنگاران توجه نشان نمیدهند.

مطالب اخیر